Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v „internetovém obchodě Profisekacky.eu“, jehož provozovatelem je společnost
 LPP Technik s.r.o. se sídlem Smetanova 193, 257 65 Čechtice.
Dodavatel je zapsán u Živnostenského úřadu ve Vlašimi.
Dodavatel je plátcem DPH.


IČ: 25070061
DIČ: CZ25070061
(dále jen prodávající)
 
Kontaktní údaje:
Mobil: 720 694 153 ( prosím o použití kontaktního formuláře , který slouží pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, protože  Váš dotaz vyřeší osoba, která má danou věc nastarosti a obratem Vás bude informovat. (uvádějte mail i telefoní číslo)
Email: info@profisekacky.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: FIO 2500352458/2010
 
Kupující má možnost nákupu bez registrace.


Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.profisekacky.eu a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.
 2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
III. Dodací a dopravní podmínky
 1. Zboží expeduje prodávající dle uvedené dodací lhůty od potvrzení objednávky. V případě jiné dodací lhůty, než je uvedena u výrobku, prodávající okamžitě informuje kupujícího, ten může s novým termínem dodání souhlasit nebo má právo okamžitě zrušit objednávku.
 1. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.
2a. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
  1. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
  2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
  3. při platbě na úvěr se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
  4. při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího
 1. Způsob odeslání zboží
  1. přepravní službou – PPL – při platbě převodem nebo dobírkou
  2. osobní odběr v prodejně LPP Technik s.r.o, Smetanova 193, 257 65 Čechtice
  3. Zboží rozvážíme vlastní  komfortní dopravou, kde je nutné zaškolení obsluhy
Zboží, které je posíláno přepravní službou, je vždy seřízeno v našem servisu a  je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Stroj je vždy připraven k okamžitému použití včetně provozních kapalin.
Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu při přepravě.
 1. Náklady na dodání zboží
  Poštovné pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno následovně:                                     

Pokud je u zboží uvedeno "Doprava ZDARMA" nebo "Komfortní doprava ZDARMA" máte dopravu úplně ZDARMA. Více informací o druhu dopravy a její ceně zde.

IV. Platební podmínky
 
Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:
 1. dobírkou
 2. převodem/složením na účet prodávajícího – Potvrzení objednávky
 3. platba na úvěr – Faktura – daňový doklad (na žádost objednatele zejména u stálých zákazníků)
 4. platba v hotovosti – při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího
Způsob platby uvede kupující na objednávce.
 
V. Záruka a reklamace
 
Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 2 roků(nebo 5let v rámci dodržení podmínek, které specifikuje jednotlivý výrobce zboží)  pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád.
 
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
 
Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním v originálním obalu. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:
 1. zasláním na adresu prodávajícího,
 2. osobním doručením do prodejny prodávajícího.
Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do originálního nepoškozeného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (viz bod 5 Náklady na dodání zboží odstavec III Dodací a dopravní podmínky).

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, či od její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nedodává, změna ceny zboží dodavatelem, údaje zboží nepřesně uvedené (nezaviněné naší firmou), či jiných výjimečných případech. V případě takové skutečnosti je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet spotřebitele.
 
VII. Reklamační řád
 
Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku dle pokynů výrobce.

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:
 1. doručením zboží na adresu prodávajícího
 2. osobním doručením zboží do prodejny prodávajícího.
Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 
VIII. Ochrana osobních údajů
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.ledna 2009.

 

 

 

Nákupní košík 

Položek:
Cena celkem:
0
0,– Kč
Nákupní košík

Profisekacky.cz - Zahradní traktory, sekačky Svethor.cz- outdoor, stany, spacáky CenyZboží.cz Online shopy NajdiSlevu.cz Shoops Eshop katalog